சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் விட்டுணு [ viṭṭuṇuஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 36 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. அரிந்தமன்arintamaṉ
2. அறிதுயிலமர்ந்தமூர்த்திaṟituyilamarntamūrtti
3. அனந்தசயனன்aṉantacayaṉaṉ
4. ஆதிவராகன்ātivarākaṉ
5. இந்திரைகேள்வன்intiraikēḷvaṉ
6. இரதாங்கபாணிiratāṅkapāṇi
7. இருஷிகேசன்iruṣikēcaṉ
8. உந்திபூத்தோன்untipūttōṉ
9. உபேந்திரன்upēntiraṉ
10. உலகமுண்டோன்ulakamuṇṭōṉ
11. உவணகேதனன்uvaṇakētaṉaṉ
12. கபடநாடகன்kapaṭanāṭakaṉ
13. கமலக்கண்ணன்kamalakkaṇṇaṉ
14. கருடகேதனன்karuṭakētaṉaṉ
15. காவற்கடவுள்kāvaṟkaṭavuḷ
16. காளிங்கமர்த்தனன்kāḷiṅkamarttaṉaṉ
17. சதாவர்த்தன்catāvarttaṉ
18. சலசலோசனன்calacalōcaṉaṉ
19. சன்மகீலன்caṉmakīlaṉ
20. சனார்த்தனன்caṉārttaṉaṉ
21. சிறீபதிciṟīpati
22. சீதரன்cītaraṉ
23. சுபன்னகேதுcupaṉṉakētu
24. தைத்தியாரிtaittiyāri
25. பதுமநாபன்patumanāpaṉ
26. பரந்தாமன்parantāmaṉ
27. பின்னைகேள்வன்piṉṉaikēḷvaṉ
28. பீதாம்பரன்pītāmparaṉ
29. புருடோத்தமன்puruṭōttamaṉ
30. மதுசூதனன்matucūtaṉaṉ
31. மாயவன்māyavaṉ
32. முகுந்தன்mukuntaṉ
33. முஞ்சகேசிmuñcakēci
34. முராரிmurāri
35. வனமாலிvaṉamāli
36. வாசுதேவன்vācutēvaṉ
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் விட்டுணு என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
4 , 63 , 69 , 121 , 123 , 132 , 145 , 150 , 151 , 153 , 158 , 159 , 172 , 174 , 185 , 203 , 217 , 238 , 239 , 243 , 260 , 265 , 272 , 277 , 296 , 297 , 318 , 322 , 343 , 351 , 354 , 364 , 371 , 377 , 378 , 384
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333