தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


நூலக அபிவிருத்தி : ஒரு பயில் நோக்கு
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
அருளானந்தம் சிறீகாந்தலட்சுமி
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 400.00
புத்தகப் பிரிவு : நூலகவியல்
பக்கங்கள் : 212
ISBN : 9789551857820
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

  • நூலகம்   15-36 
அமைவிடம்-17/ கட்டிடம்-19/ உட்புற வடிவமைப்பு-22/ இடஒதுக்கீடு-24/ தளபாடங்களும் உபகரணங்களும்-26/ அமைப்புக் கட்டமைப்பு-30/ நூலகக் குழு-32/ஒழுங்கு விதிகள்-33/ நூலகப் பாதீடு-35 
  • நூல்கள்  37-152
உருவம்-38/ வடிவம்-40/ உள்ளடக்கம்-41/ உட்பொருள்-42/ தரம்-43/ பயன்பாடு-44/ இருப்பிடம்-45/ ஒழுங்கமைப்பு-48/ ஈட்டல் நியமங்கள்-49/ தெரிவுப் பிரமாணங்கள்-51/ நூல் தெரிவு அட்டை-57/ நூல்களும் நன்கொடைகளும்-58/நூல்களும் கொள்வனவும்-60/ கொள்வனவுக் கட்டளைச் செய்முறை-62/ நூல்வரவுப் பதிவேடு-66/ பருவ இதழ்ப் பதிவேடு-68/ பகுப்பாக்கம்-69/ பொருட்துறைகளை விளங்கிக் கொள்ளல்-70/ பகுப்பாக்கப் பணி-77/ சுருக்கப்பட்ட தூய தசமப் பகுப்புத் திட்டம் 22ம் பதிப்பு-81/ பட்டியலாக்கம்-100/ பட்டியலாளருக்கான தகவல் மூலங்கள்-101/ பட்டியல் அட்டையின் மூலகங்கள்-103/ பட்;டியல் விவரணம் முதலாம் நிலை-105/ பட்டியல் விவரணம் இரண்டாம் நிலை-106/ பட்டியல் விவரணம் மூன்றாம் நிலை-107/ விவரணப் பட்டியலாக்க மூலகங்கள்-108/ பிரதான தலைப்பு விதிமுறைகள்-114/ மாதிரிப் பதிவுகள்-116/ நூற்தலைப்பு-119/ கூட்டு நிறுவனம்-122/ மாதிரிப் பதிவுகள்-125/ சீரமைவுத் தலைப்பு-131/ பொருட் தலைப்புகள்-133/ மாதிரிப் பொருட் தலைப்புகள்-137/ வழிகாட்டிப் பதிவுகள்-138/ பட்டியலில் பயன்படுத்தப்படும் பிரதான குறியீடுகள்-139/ கோவை ஒழுங்கமைப்பு-140/ அதிகாரக் கோவை-141/பௌதிகச் செய்முறைகள்-142/ இறாக்கைப் படுத்தல்-144/ இருப்பெடுத்தல் -146/ நூலும் பராமரிப்பும்-148/நூல் கட்டுதல்-150.
  • வாசகர்   153-178
வாசகரும் பண்புகளும்-154/ வாசகரும் தகவல் தேவையும்- 155/ வாசகரும் தகவல்களும் அணுகுகைசார் தடைகளும்-156/ வாசகரும் சேவைகளும்-161/ வாசகர் கல்வி-169/ நூலகமும் தகவல் தொழினுட்பமும்-171/ வாசகரும் கணினிமூல சேவைகளும்-173/ வாசகரும் தகவல் தேடுகையும்-175
  • அலுவலர்   179-212
ஆளணி-180/ அலுவலர் நியமங்கள்-181/ அலுவலர் சமன்பாடு-182/ கடமைகளும் பொறுப்புகளும்-184/ நியமனங்கள்-186/ பணி விபரம்-191/ நூலக பதிவேடுகள்-194/ அலுவலகப் பதிவேடுகள்-196/ நூலகப் புள்ளிவிபரங்கள்-197/ படங்கள்-201-211/ உசாத்துணை நூல்கள்-212

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan