தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : நூலகவியல்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 11
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
நூலகவியல் வகைப் புத்தகங்கள் :
1 2
சொற்பொருளாய்வுக் களஞ்சியம் நூலகத் தகவல் அறிவியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : அருளானந்தம் சிறீகாந்தலட்சுமி
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 600.00
புத்தகப் பிரிவு : நூலகவியல்
பக்கங்கள் : 256
ISBN : 9789551857844
நூலக அபிவிருத்தி : ஒரு பயில் நோக்கு
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : அருளானந்தம் சிறீகாந்தலட்சுமி
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 400.00
புத்தகப் பிரிவு : நூலகவியல்
பக்கங்கள் : 212
ISBN : 9789551857820
நூலக தகவல் அறிவியல் ஆய்வுக் கோவை
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : அருளானந்தம் சிறீகாந்தலட்சுமி
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 750.00
புத்தகப் பிரிவு : நூலகவியல்
பக்கங்கள் : 296
ISBN : 9789551857264
ரங்கநாத சித்தாந்தம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1996
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1996)
ஆசிரியர் : கிருஷ்ணமூர்த்தி, த
பதிப்பகம் : நூலக இலக்கியம்
விலை : 15
புத்தகப் பிரிவு : நூலகவியல்
பக்கங்கள் : 80
ISBN :
இந்திய நூலக வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 1981
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1981)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 1
புத்தகப் பிரிவு : நூலகவியல்
பக்கங்கள் : 32
ISBN :
நூலகக் கதை
பதிப்பு ஆண்டு : 1981
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1981)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : மாக்மில்லன்
விலை : 3
புத்தகப் பிரிவு : நூலகவியல்
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
நூலக உணர்வு
பதிப்பு ஆண்டு : 1980
பதிப்பு : மூன்றாவது பதிப்பு (1980)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : பாரி நிலையம்
விலை : 15
புத்தகப் பிரிவு : நூலகவியல்
பக்கங்கள் : 316
ISBN :
நூலக முன்னோடிகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1980
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1980)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : பாரி நிலையம்
விலை : 6
புத்தகப் பிரிவு : நூலகவியல்
பக்கங்கள் : 136
ISBN :
இந்திய நூலக இயக்கம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1978
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1978)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : பாரி நிலையம்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : நூலகவியல்
பக்கங்கள் : 496
ISBN :
நூலகவுணர்வு
பதிப்பு ஆண்டு : 1971
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1971)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : பாரி நிலையம்
விலை : 6
புத்தகப் பிரிவு : நூலகவியல்
பக்கங்கள் : 276
ISBN :
1 2

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan