வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்
அஞ்சனம்=மை
அஞ்சனம்=கறுப்பு
அஞ்ஞாதம்=மறைவு
அஞ்ஞாதவாசம்=மறைந்துறைதல்
அஞ்ஞானம்=அறியாமை
அஞ்ஞானம்=இருள்
அஞ்ஞானம்=மருள்
அட்சரம்=எழுத்து
அட்டகம்=எண்வகை
அட்டகாசம்=புரளி
அணிமா=அணுத்தன்மை
அதிகம்=மிகுதி
அதிகாந்தம்=பேரழகு
அதிகாரம்=இயல்
அதிகாரம்=நூற்கூறுபாடு
அதிகாரம்=ஆட்சி
அதிகாரி=தலைவன்
அதிகாரி=முதல்வன்
அதிசயம்=புதுமை
அதிசயம்=வியப்பு
அதிட்டம்=செல்வம்
அதிட்டம்=நல்வினைப் பயன்
அதிட்டம்=நன்னுகர்ச்சி
அதிதி=விருந்தினன்
அதிதி=புதியவன்
அதோகதி=கீழிறக்கம்
அதோகதி=பள்ளம்
அத்தமனம்=சாய்ங்காலம்
அத்தமனம்=மாலை
அத்தமனம்=மறைவு
அத்தமனம்=அடைவு
அஸ்தமனம்=சாய்ங்காலம்
அஸ்தமனம்=மாலை
அஸ்தமனம்=மறைவு
அஸ்தமனம்=அடைவு
அத்தம்=கை
அஸ்தம்=கை
அத்தி=எலும்பு
அஸ்தி=எலும்பு
அத்திபாரம்=அடிப்படை
அத்திபாரம்=கடைக்கால்
அஸ்திபாரம்=அடிப்படை
அஸ்திபாரம்=கடைக்கால்
அத்தியட்சன்=தலைவன்
அத்தியட்சன்=கண்காணி
அத்தியந்தம்=மிகுதி
அத்தியந்தம்=மட்டற்றது
அத்தியாயம்=படலம்
அத்தியாயம்=நூற்பிரிவு
அத்திரம்=அம்பு
அஸ்திரம்=அம்பு
அத்துவிதம்=இரண்டற்றது
அநந்தம்=அளவின்மை
அநந்தம்=முடிவில்லது
அநர்த்தம்=பயனின்மை
அநர்த்தம்=கேடு
அநர்த்தம்=வேறுபாடு
அநவரதம்=எப்பொழுதும்
அநாகதம்=நெஞ்சம்
அநாதி=முன்
அநாதி=பழமை
அநாதி=கடவுள்
அநாதை=யாருமற்றவன்
அநியாயம்=முறையின்மை
அநியாயம்=நடுவின்மை
அநியாயம்=விலக்கு
அநிருதம்=பொய்
அநீதி=முறைகேடு
அநுகூலம்=கைகூடுதல்
அநுகூலம்=பயன்
அநுகூலம்=உதவி
அநுகூலம்=நன்மை
அநுகூலம்=துணை
அநுக்கிரகம்=அருளிரக்கம்
அநுக்கிரகம்=அருள்
அநுசரித்தல்=பின்பற்றல்
அநுசரித்தல்=கைக்கொள்ளல்
அநுட்டானம்=செயற்பாடு
அநுட்டானம்=நடைமுறை
அநுட்டித்தல்=பின்பற்றல்
அநுதினம்=நாடோறும்
அநுபந்தம்=பின்சேர்க்கை
அநுபந்தம்=தொடர்ச்சி
அநுபந்தம்=அடுத்து யாக்கப்படுவது
அநுபவம்=பழக்கம்
அநுபவம்=நுகர்ச்சி
அநுபவம்=அழுந்தியறிதல்
அநுபவித்தல்=துய்த்தல்
அநுபவித்தல்=நுகர்தல்
அநுபவித்தல்=துவ்வல்
அநுபானம்=துணை மருந்து
அநுபானம்=கூட்டு மருந்து
அநுபோகம்=பழக்கம்
அநுபோகம்=வழக்கம்
அநுபோகம்=ஆட்சி
அநுபோகம்=நுகர்ச்சி
அநுபோகம்=துய்ப்பு
அநுமதி=உடன்பாடு
அநுமதி=விடை
அநுமதி=கட்டளை
அநுமதி=ஆணை
அநுமதி=ஒப்புதல்
அநுமானம்=ஐயம்
அநுமானம்=வழியளவை
அநேகம்=பெரும்பான்மை
அநேகம்=பல
அந்தகன்=கூற்றுவன்
அந்தகன்=குருடன்
அந்தஸ்து=நிலைமை
அந்தஸ்து=ஒழுங்கு
அந்தஸ்து=நிலை
அந்தம்=அழகு
அந்தம்=முடிவு
அந்தம்=குருடு
அந்தம்=ஈறு
அந்தம்=கேடு
அந்தம்=எல்லை
அந்தரங்கம்=அருமறை
அந்தரங்கம்=மறைபொருள்
அந்தரங்கம்=உள்ளம்
அந்தரங்கம்=தனிமை
அந்தரம்=வான்
அந்தரம்=வெளி
அந்தரம்=இடைவெளி
அந்தரம்=துணையின்மை
அந்தரம்=காலம்
அந்தரவாணி=வானொலி
அந்நியம்=அயல்
அந்நியம்=வேறு
அந்நியம்=வேற்றுமை
அந்நியம்=பிறிது
நூலிற் காணப்படும் அகரவரிசை முறையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தலைச்சொற்கள் : 60 பொருள் விளக்கச்சொற்கள் : 114
முந்தைய பக்கம்
அடுத்த பக்கம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333