வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் கட்டளை [ kaṭṭaḷai ]என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 7 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. அநுமதிanumati
2. ஆக்ஞைākñai
3. உத்தரவுuttaravu
4. தண்டனைtaṇṭaṉai
5. நியமனம்niyamaṉam
6. பிரமாணம்piramāṇam
7. விதிviti
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் கட்டளை என்ற சொல் காணப்படும் பக்கங்கள்
4 , 6 , 8 , 15 , 18 , 20 , 24
 
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333