சிந்தாமணி நிகண்டு   மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 290
கக்கல் கடைவிரல் கயிங்கரியம் கலைமான்
ககனம் கண் கயிரம் கலையானத்தி
கங்கடம் கண்குத்திப்பாம்பு கயிலையாளி கலையினன்
கங்கம் கண்கூடு கர்க்கடகம் கலையுணர்புலவன்
கங்காதரன் கண்டசருக்கரை கர்த்தபம் கவசம்
கங்காளம் கண்டம் கரசாகை கவடி
கங்காளன் கண்டன் கரடி கவண்
கங்காளி கண்டியர் கரண்டம் கவந்தம்
கங்குல் கண்டீரம் கரபம் கவயமா
கங்கை கண்ணழித்தல் கரவடம் கவரிமா
கச்சகம் கண்ணாடி கரவடர் கவழிகை
கச்சு கண்ணாளர் கரவீரம் கவான்
கச்சுரு கண்ணுகம் கராசலம் கவிதை
கச்சோணி கண்ணுள் கராசனம் கவிப்பு
கச்சோதம் கண்ணுள் வினைஞர் கரி கவிர்
கசங்கனம் கண்ணுளாளர் கரிக்குருவி கவின்
கசடர் கண்ணுறல் கரிதம் கவீரம்
கசரிபு கண்ணேணி கரிதன் கவுஞ்சம்
கசாக்கிரம் கண்ணோட்டம் கரிமுகன் கவைத்தாள்
கஞ்ச நூல் கண்பாடு கருக்காய் கவைதல்
கஞ்சக்காய் கண்மை கருங்குரங்கு கழங்கம்
கஞ்சகாரர் கண்வினைஞர் கருங்கொல் கழாய்க்கூத்தர்
கஞ்சநூல் கணக்காயர் கருங்கோள் கழியிருக்கை
கஞ்சம் கணவம் கருடகேதனன் கழுகு
கஞ்சரீடம் கணவன் கருடன் கழுத்தல்
கஞ்சி கணவன் சகோதரன் கருணாக்கிரசன் கழுத்து
கஞ்சுகர் கணவீரம் கருத்தா கழுதை
கஞறம் கணாசலம் கருத்து கழுதைவாகனி
கஞன்றல் கணிகை கருதலர் கள்
கட்கம் கணிதம் கருந்தாது கள் விற்போன்
கட்கராடம் கணிதன் கருந்தினை கள்வன்
கட்சாந்தரம் கணேசன் கருப்புவில்லி கள்விற்போர்
கட்செவி கத்தவியம் கருப்பூரம் களகண்டம்
கட்டல் கத்தியோதம் கருப்பை களங்கன்
கட்டில் கத்திருவம் கரும்பிள்ளை களத்திரம்
கட்டு கத்துருத்துவம் கரும்பு களதபுதம்
கட்டுச்சோறு கத்தூரி கரும்பொன் களதம்
கட்டுப்படுத்தல் கத்தை கருமமூலம் களரவம்
கடம்பன் கதலிகை கருமான் களவு
கடம்பு கதிர்நாள் கருவிப்புட்டில் களித்தல்
கடமா கதிரவன் கருவிளை களிமம்
கடமுனி கதுப்பு கரேணு கற்படுத்தவிடம்
கடல் கந்தமாதிரு கரோருகம் கற்பவிருட்சம்
கடலஞ்சிகம் கந்தமூலம் கல்யாணம் கற்பிதம்
கடலை கந்தர்ப்பன் கல்லகம் கற்புடைமை
கடவல்லி கந்தருவர் கல்லாலம் கற்புரம்
கடவு கந்தவாகன் கல்வி கற்போன்
கடவுள் கந்தன் கல்விச்சங்கம் கற்றவன்
கடற்சார்பு கந்தி கலத்தல் கற்றா
கடற்பிணா கந்தித்தல் கலதி கற்றாளை
கடனுரை கபடநாடகன் கலப்பு கறங்குதல்
கடாட்சவேட்சணம் கபடன் கலப்பை கறி
கடிகை மாக்கள் கபம் கலமர் கறுப்பு
கடிஞை கபாலம் கலர் கறையடி
கடிதேசம் கபாலி கலவி கன்னம்
கடிந்தமன் கபித்தம் கலவியில் புலத்தல் கன்னல்
கடிந்தோர் கபோதம் கலவியிற்பிணங்கல் கன்னன்
கடிப்பிணை கபோலம் கலவை கன்னார்
கடிவாளம் கம்பித்தல் கலவைச்சாந்து கன்னி
கடிவை கம்மாளர் கலன்கழிமடந்தை கன்னி பெற்ற பிள்ளை
கடீரகம் கமடம் கலாசி கன்னிகாரம்
கடுக்காய் கமண்டலம் கலாநிதி கன்னியாக்கிரணம்
கடுக்கை கமலக்கண்ணன் கலாவதி கன்னுவர்
கடுகு கமலயோனி கலிங்கம் கனகம்
கடுத்தலை கமலாசனன் கலிங்கு கனகாசலம்
கடுரம் கமலாலயம் கலியாணம் கனரசம்
கடை காப்போன் கமலை கலினம் கனருசி
கடை வீதி கமழ்தல் கலுழன் கனவிரதம்
கடைக்கண் கமழும் பண்டம் கலுளன் கனிட்டம்
கடைசியர் கமித்தல் கலை மறை இரா கனிட்டர்
கடைஞர் கமுகு கலைஞர் கனிட்டன்
கடைநாள் கயமுனி கலைமகள் கனோபலம்
கடையனல் கயவர்

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333