சிந்தாமணி நிகண்டு   மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் கு வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 140
குக்கன் குடும்பினி குயவரி குவம்
குக்கி குடுமி குயவன் குவயம்கிள்ளி
குக்குடம் குடை குயவு குவிரம்
குக்குலு குண்டனம் குயா குழகம்
குகு குண்டீரம் குயில் குழகு
குகூகண்டம் குணங்கர் குரங்கம் குழவு
குங்கிலியம் குணபம் குரங்கி குழாம்
குங்கும மரம் குத்தம் குரங்கு குழி
குசநுதி குத்திரன் குரச்சை குழுவல்
குசன் குதபம் குரண்டம் குளகன்
குசாக்கிரம் குதம் குரணம் குளம்
குசாட்சம் குதரம் குரத்தி குளீரம்
குசுமாசவம் குதித்தல் குரம்பை குற்றச்சாட்டு
குசேசயம் குதிரை குரா மரம் குறங்கு
குஞ்சராசனம் குதிரைக்குளம்பு குரீஇ குறி
குஞ்சுரம் குதிரைப்பந்தி குருக்கண் குறிஞ்சி நிலம்
குட்டரி குதிரையின்விரைவுநடை குருகுலவேந்தர் குறிஞ்சி மாக்கள்
குட்டிமம் குதிரைவீரர் குருதிவண்ணன் குறிஞ்சிநிலத்தலைவன்
குட்டியம் குதுகம் குருவினாள் குறிஞ்சிநிலப்பெண்கள்
குட்டினி குதூகலம் குருள் குறிஞ்சிநிலமாக்கள்
குட்டுவன் குந்தி புதல்வன் குரூரம் குறிஞ்சிப்பறை
குடக்கு குபினி குரைமுகன் குறிப்பு
குடக்கோ குபேரன் குரோசம் குறுநிலமன்னர்
குடகன் குபேரன்தண்டலை குரோட்டம் குறும்பூழ்
குடங்கை குபேரனந்தனம் குரோதம் குறும்பொறை
குடத்தி கும்பகாரன் குரோதன் குறுமுனி
குடம் கும்பயோனி குல்லை குறை
குடமாடல் கும்பவிராசி குலமுளோன் குறைகோள்
குடர் குமரம் குலாலன் குறைவிலாமை
குடவர் குமரி குலாவல் குறைவு
குடாரம் குமரிச்சேர்ப்பன் குலிசம் குன்றம்
குடாவடி குமிழி குலிசவேந்தன் குன்றவில்லி
குடிஞை குமுத நண்பன் குலிஞன் குன்றி
குடிலை குய்யதீபகம் குலீனன் குன்று
குடு குய்யபாஷிதம் குலுமி குன்றெறிந்தோன்

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333