தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பாரி நிலையம்
தொடர்பு எண் : 914425270795
முகவரி : 90, பிராட் வே
  சென்னை - 600108
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 6
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
பாரி நிலையம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
திருவள்ளுவர்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : நான்காம் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : வழித்துணைவன், மா
பதிப்பகம் : பாரி நிலையம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : நாடகங்கள்
பக்கங்கள் : 208
ISBN :
நூலக உணர்வு
பதிப்பு ஆண்டு : 1980
பதிப்பு : மூன்றாவது பதிப்பு (1980)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : பாரி நிலையம்
விலை : 15
புத்தகப் பிரிவு : நூலகவியல்
பக்கங்கள் : 316
ISBN :
நூலக முன்னோடிகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1980
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1980)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : பாரி நிலையம்
விலை : 6
புத்தகப் பிரிவு : நூலகவியல்
பக்கங்கள் : 136
ISBN :
இந்திய நூலக இயக்கம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1978
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1978)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : பாரி நிலையம்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : நூலகவியல்
பக்கங்கள் : 496
ISBN :
நூலகவுணர்வு
பதிப்பு ஆண்டு : 1971
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1971)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : பாரி நிலையம்
விலை : 6
புத்தகப் பிரிவு : நூலகவியல்
பக்கங்கள் : 276
ISBN :
சிலிர்ப்புகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1970
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1970)
ஆசிரியர் : தமிழன்பன், ஈரோடு
பதிப்பகம் : பாரி நிலையம்
விலை : 2
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 106
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan