வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் எல்லாம் [ ellām ]என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 4 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. அகிலம்akilam
2. சகலம்cakalam
3. சருவம்caruvam
4. பூரணம்pūraṇam
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் எல்லாம் என்ற சொல் காணப்படும் பக்கங்கள்
3 , 11 , 13 , 21
 
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333