வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் துன்பம் [ tuṉpam ]என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 18 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. அபாயகரம்apāyakaram
2. அபாயம்apāyam
3. அவத்தைavattai
4. அவதிavati
5. ஆபத்துāpattu
6. உபத்திரவம்upattiravam
7. உபாதிupāti
8. ஏதம்ētam
9. கஷ்டம்kaṣṭam
10. கிலேசம்kilēcam
11. சங்கடம்caṅkaṭam
12. சஞ்சலம்cañcalam
13. சிரமம்ciramam
14. துக்கம்tukkam
15. பீடைpīṭai
16. மநஸ்தாபம்manastāpam
17. வாதனைvātaṉai
18. வேதனைvētaṉai
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் துன்பம் என்ற சொல் காணப்படும் பக்கங்கள்
5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 11 , 14 , 16 , 20 , 21 , 23 , 24
 
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333