வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்
இரேகை=வரி
இரேகை=எழுத்து
இரேகை=கையிறை
இரேகை=நிறை
இரேகை=தொடர்
இலகான்=கடிவாளம்
இலகிமா=மென்மை
இலக்கம்=எண்
இலக்கம்=நூறாயிரம்
இலட்சம்=எண்
இலட்சம்=நூறாயிரம்
இலக்குமி=திருமகள்
இலக்குமி=அழகு
இலக்குமி=செல்வம்
இலஞ்சம்=கைக்கூலி
இலஞ்சம்=கையுறை
இலட்சணம்=அழகு
இலட்சணம்=பார்வை
இலட்சியம்=குறிக்கோள்
இலயம்=ஒடுக்கம்
இலயம்=அழிவு
லயம்=ஒடுக்கம்
லயம்=அழிவு
இலவசம்=விலையின்மை
இலவணம்=உப்பு
இலவுகிகம்=உலகியல்
இலவுகிகம்=உலகப்போக்கு
இலாகா=ஆட்சி
இலாகா=எல்லை
இலாகிரி=வெறி
இலாகிரி=மயக்கம்
இலாடம்=காற்பரளை
இலாபம்=ஊதியம்
இலாபம்=மிச்சம்
இலாபம்=பேறு
இலாபநஷ்டம்=கூடுதல் குறைதல்
இலாபநஷ்டம்=ஊதியமும் பொருட்கேடும்
இலாயம்=குதிரைப்பந்தி
இலாவாதேவி=கொடுக்கல் வாங்கல்
இலாவாதேவி=பண்டமாற்று
இலிங்கம்=குறி
இலிங்கம்=அடையாளம்
இலேகியம்=பாகுமருந்து
இலேகியம்=இளகம்
இலேசு=மேலாடை
ஈசன்=தலைவன்
ஈசன்=ஆள்வோன்
ஈசானம்=வடகீழ்ப்பால்
ஈசுரநிச்சயம்=கடவுளுண்மை
ஈடணம்=விருப்பம்
ஈநம்=இழிவு
ஈநம்=குறைபாடு
ஈநம்=குறைவு
உக்கிரம்=கொடுமை
உக்கிரம்=வெப்பம்
உக்கிரம்=சினம்
உக்கிரம்=ஊக்கம்
உக்கிரம்=மிகுதி
உக்கிராணம்=களஞ்சியம்
உக்கிராணம்=சரக்கறை
உசிதம்=உயர்வு
உசிதம்=சிறப்பு
உசிதம்=மேன்மை
உசிதம்=தகுதி
உசிதம்=ஒழுங்கு
உச்சந்தம்=தணிவு
உச்சரிப்பு=எழுத்தோசை
உச்சி=மேடு
உச்சி=முகடு
உஷ்ணம்=வெப்பம்
உஷ்ணம்=சூடு
உதயம்=காலை
உதயம்=விடியல்
உதயம்=பிறப்பு
உதயம்=வெளிப்படல்
உதயம்=தோற்றம்
உதரம்=வயிறு
உதாரம்=வள்ளன்மை
உதாரம்=தண்ணளி
உதாரம்=ஈகைத்தன்மை
உதாரகுணம்=வள்ளன்மை
உதாரகுணம்=தண்ணளி
உதாரகுணம்=ஈகைத்தன்மை
உதாரணம்=எடுத்துக்காட்டு
உதாரணம்=சான்று
உதித்தல்=பிதற்றல்
உதித்தல்=தோன்றுதல்
உதிரம்=செந்நீர்
உதிரம்=குருதி
உத்தமம்=உண்மை
உத்தமம்=மேன்மை
உத்தமி=கற்புடையவள்
உத்தரம்=மறுமொழி
உத்தரவு=கட்டளை
உத்தியோகம்=அலுவல்
உத்தியோகம்=முயற்சி
உத்தியோகம்=தொழில்
உத்தேசம்=கருத்து
உத்தேசம்=மதிப்பு
உத்தேசம்=ஏறக்குறைய
உந்நதம்=உயர்ச்சி
உந்நதம்=மேன்மை
உபகரணம்=கொடுத்தல்
உபகரணம்=உதவிப் பொருள்
உபகரணம்=கருவிப் பொருள்
உபகாரம்=வரவேற்பு
உபகாரம்=முகமன்
உபகாரம்=வேளாண்மை
உபதேசம்=அருண்மொழி
உபதேசம்=அறிவுரை
உபத்தம்=கருவாய்
உபத்திரவம்=இடர்
உபத்திரவம்=இக்கட்டு
உபத்திரவம்=துன்பம்
உபத்திரவம்=வருத்தம்
உபத்திரவம்=தடை
உபநதி=கிளையாறு
உபநயநம்=பூணூற்சடங்கு
உபநயநம்=வழிநடத்துதல்
உபநயநம்=மூக்குக்கண்ணாடி
உபந்நியாசம்=சொற்பொழிவு
உபயோகம்=பயன்
உபவனம்=பூஞ்சோலை
உபாசனை=வழிபாடு
உபாசனை=வணக்கம்
உபாதி=நோய்
உபாதி=துன்பம்
நூலிற் காணப்படும் அகரவரிசை முறையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தலைச்சொற்கள் : 62 பொருள் விளக்கச்சொற்கள் : 115
முந்தைய பக்கம்
அடுத்த பக்கம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333