சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
 
செய்யுள் : 362
புனவர்=குறிஞ்சி மாக்கள்
புனவர்=குறிஞ்சிநிலமாக்கள்
பொன்னகர்க்கிறைவன்=போகி
பொன்னகர்க்கிறைவன்=இந்திரன்
பனவர்=மறையவர்
பனவர்=வேள்வியாளர்
பனிக்கதிர்=சந்திரன்
பனிக்கதிர்=உடுவின்வேந்தன்
அனுசன்=பின்னோன்
அனுசன்=இளையோன்
அன்னப்பிராசனம்=அன்னமூட்டல்
அன்னப்பிராசனம்=சோறூட்டல்
கனகம்=சாதரூபம்
கனகம்=பொன்
கனருசி=மின்
முந்தைய செய்யுள்
அடுத்த செய்யுள்

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333